You are here

qtkdvinuni's blog

Quản trị kinh doanh là làm gì?

Submitted by qtkdvinuni on Mon, 05/27/2024 - 19:15

Quản trị kinh doanh (QTKD) là một lĩnh vực đa dạng và phong phú, liên quan đến việc quản lý mọi khía cạnh của một tổ chức để đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra. Công việc này bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, từ lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo đến kiểm soát các nguồn lực của doanh nghiệp. Dưới đây, Đại học quốc tế Vinuni sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết hơn về quản trị kinh doanh là gì và những công việc cụ thể mà người quản trị kinh doanh thường phải thực hiện.
Khái niệm quản trị kinh doanh

Subscribe to RSS - qtkdvinuni's blog